• مجوز ورود و خروج برون مرزی حیوانات خانگی

    مجوز ورود و خروج برون مرزی حیوانات خانگی

    برای دریافت مجوز ورود و خروج حیوانات و سفر کردن همراه با حیوان خانگی به خارج از مرزها، نیاز به اقداماتی است که برای جلوگیری از انتشار بیماری‌های واگیردار انجام می‌شود.

عناوین اصلی