• شقاق پای پرندگان DERMOCEN

    شقاق پای پرندگان DERMOCEN

    درد پا، برجستگی‌های دنده‌ای شکل و پوسته‌ای، زخم آهکی شکل و ناراحتی مداوم پرنده برای ایستادن به‌روی پای را شقاق پای پرندگان می‌گویند.

عناوین اصلی