• گوسفند لستر پشم بلند (Leicester Longwool)

    گوسفند لستر پشم  بلند

    منشأ گوسفند لستر (Leicester Longwool) کشور انگلستان می‌باشد. در قرن هجدهم فردی بنام رابرت باکول (Robert Bakewell) با شیوه‌ای نوآورانه این نژاد را پرورش داد.

عناوین اصلی