• بلعیدن اجسام خارجی توسط شتر

    بلعیدن اجسام خارجی توسط شتر

    در بلعیدن اجسام خارجی توسط شترها، احتمال بروز بیماری تورم ضربه‌ای نگاری و برون شامه قلب در مقایسه با گاو، بسیار کمتر بوده و علت آن را می‌توان در این نوشته بررسی کرد.

  • جسم خارجی در دستگاه گوارش و انسداد مری

    جسم خارجی در دستگاه گوارش و انسداد مری در دام

    بیماری‌های انسداد مری و جسم خارجی در دستگاه گوارش دام از دسته مشکلاتی است که در اثر تغذیه نامناسب به‌وجود می‌‍‌آید. در ادامه به بررسی بیشتر آن خواهیم پرداخت.

عناوین اصلی