• ماهی پلاتی میکی موس (Mickey Mouse Platy)

    ماهی پلاتی میکی موس

    ماهی پلاتی میکی موس (Mickey Mouse Platy) با نام‌های ماه ماهی و ماهی پلاتی جنوبی نیز شناخته می‌شود. این ماهی جانوری دورگه است که توسط تکثیر گزینشی به وجود آمده است.

عناوین اصلی