• طریقه ضدعفونی کردن آب در شرایط مختلف

    طریقه ضدعفونی کردن آب در شرایط مختلف

    در این مطلب استفاده از ترکیبات کلردار برای گندزدایی آب شامل: پرکلرین (H.T.H)، کلرور دو شو (آهک کلرینه شده) عنوان شده‌اند و مزایا و معایب آنرا بررسی خواهیم کرد.

عناوین اصلی