• ماهی پلاتی میکی موس آبی (Blue Mickey Mouse Platy)

    پلاتی میکی موس آبی

    ماهی پلاتی میکی موس آبی (Blue Mickey Mouse Platy) دارای بدنی آبی رنگ به همراه نقاطی میان دم و بدن است. بدن این ماهی متمایل به نقره‌ای نیز می‌تواند باشد.

عناوین اصلی