• اسب پونی اکسمور (Exmoor pony)

    اسب پونی اکسمور

    اسب پونی اکسمور (Exmoor pony) قدیمی‌ترین نژاد کوهستانی مورلند انگلستان و یکی از قدیمی‌ترین نژاد‌های اسب در جهان است. در اصلاح نژاد این پونی از نژادهای کمتری استفاده شده است.

عناوین اصلی