• OIE ایران را تحریم کرد.

    دامپزشک: شنیده‌ها حاکی است به دلیل مسایل سیاسی، ایران از لیست برنامه‌های منطقه ای سازمان جهانی بهداشت دام حذف شده است.

عناوین اصلی