• نشانه های زایمان در گاو

    نشانه های زایمان در گاو

    دامدار یا مدیر بهداشتی مزرعه باید از تاریخ جفت‌گیری و یا تلقیح دام‌های ماده مطلع باشد. در این صورت تاریخ زایش را حدس زده و به موقع امکانات زایمان دام را قبل از فرا رسیدن زمان زایمان فراهم می‌کند.

  • اثرات تجویز اکسی توسین و پروستاگلاندین F2a

    اثرات تجویز اکسی‌توسین و پروستاگلاندین F2α

    در این تحقیق به بررسی اثرات تجویز اکسی‌توسین و پروستاگلاندین F2a بر روند جمع شدن رحم و شاخص‌های باروری گاوهای شیری پس از زایمان، پرداخته شده است.

عناوین اصلی