• ماهی شارک روباه (Siamese Flying Fox Shark)

    ماهی شارک روباه سیامی

    ماهی شارک روباه سیامی (Siamese Flying Fox Shark) بومی هند، تایلند و اندونزی است. شارک روباه ماهی‌ای مناسب برای آکواریوم‌های اجتماعی است.

عناوین اصلی