• مسمومیت خونى Sepsis در شترمرغ

    مسمومیت خونى Sepsis در شترمرغ

    بیماری مسمومیت خونى Sepsis غالباً درجوجه‌ها و اغلب در اثر آنتریت‌های کلی باسیلی ایجاد می‌شود. رعایت اکید بهداشت و ارتقاء سطح ایمنی گله معیارهای اساسی در پیشگیری ازوقوع این بیماری می‌باشند.

عناوین اصلی