• بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوساله های شیرخوار

    بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوساله‌های شیرخوار

    گونه‌های مختلف کریپتوسپوریدیوم (Cryptosporidium) تک‌یاخته‌های شایع و بیماری‌زای روده‌ای انسان و بسیاری دیگر از پستانداران می‌باشند. در این بررسی میزان آلودگی به انگل فوق در گوساله‌های شیرخوار در منطقه قوچان مورد مطالعه قرار گرفت.

عناوین اصلی