• بیماری اسکرپی (Scrapie) در گوسفند و بز

    بیماری اسکرپی در گوسفند و بز

    بیماری اسکرپی (Scrapie) بدون تب، بیماری‌ای کشنده و مزمن در گوسفند و بز بوده و عامل بروز آن از دامی به دام دیگر منتقل می‌شود. این عامل در بدن میزبان تکثیر می‌شود.

عناوین اصلی