• اسب نژاد فوریوزو (furioso horse)

    اسب نژاد فوریوزو

    یکی از مهم‌ترین نژاد‌های پرورش یافته در این مرکز پرورش اسب در مجارستان اسب نژاد فوریوزو (furioso horse) بوده که عمدتاً از آمیزش اسب تروبرد با مادیان مجارستانی تولید شد.

عناوین اصلی