• ماهی اسکار (Oscar)

    ماهی اسکار

    اسکارها ماهیان بزرگی هستند. اسکارها به صاحب خود وابسته خواهدند شد که این رابطه در مقایسه با ارتباط آنها با سایرین متفاوت خواهد بود.

عناوین اصلی