• فاسیولوزیس (Fasciolosis) یا کپلک در دام

    فاسیولوزیس یا کپلک در دام

    فاسیولوزیس (Fasciolosis) یا کپلک از جمله بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است که شایع‌ترین گونه انگل بوده و بیشتر در گاو، گوسفند، بز و انسان ایجاد بیماری می‌کند.

عناوین اصلی