• بیماری آبله در گوسفند و بز (Pox)

    بیماری آبله در گوسفند و بز

    آبله گوسفند و آبله بز دو بیماری جدا از هم هستند و عامل هریک گونه‌ای از ویروس آبله می‌باشد که فقط میزبان اصلی خود یعنی «گوسفند» و یا «بز» را مبتلا می‌کند و در میزبان دیگر بیماری‌زائی ندارد.

عناوین اصلی