• سگ انگلیش کوکر اسپانیل (English Cocker Spaniel)

    انگلیش کوکر اسپانیل

    سگ انگلیش کوکر اسپانیل (English Cocker Spaniel) سگی است باهوش با اندازه‌ای متوسط و گوش‌های بلند و آویزان. سگی سرسخت، پر انرژی، شیرین و بامحبت است. نوع شکاری آن برای نگهداری در آپارتمان مناسب نمی‌باشد.

  • سگ امریکن کوکر اسپانیل (American Cocker Spaniel)

    سگ امریکن کوکر اسپانیل

    سگ امریکن کوکر اسپانیل (American Cocker Spaniel) از نژادهای بسیار زیبای اسپانیل و دارای گوشهای بلند آویزان است. سر گرد و پوشش ابریشمی نسبتاً بلندی دارد، عضله صورتش پهن است و دارای پوزه گرد می‌باشد.

عناوین اصلی