• درمان حمایتی حیوانات چگونه است؟

    درمان حمایتی حیوانات

    درمان حمایتی حیوانات بیشتر در مورد حیواناتی با نقص عضو یا حیواناتی با بیماری‌های حاد برای آسایش جسمی حیوانات به کار گرفته می‌شود که نقطه آخرمرحله درمانی است.

عناوین اصلی