• اسب نژاد مارمانو (maremmano horse)

    اسب نژاد مارمانو

    اسب‌های نژاد مارمانو (maremmano horse) در منطقه توسکانی پرورش داده شدند و برای سوارکاری مرسوم در منطقه باتری یا گاوران مناسب هستند.

عناوین اصلی