• اسب نژاد گلدرلند (Gelderland horse)

    اسب نژاد گلدرلند

    نژادهای متفاوت و خاص برای تولید اسب گلدرلند (Gelderland horse) استفاده شدند که متعلق به مناطقی به همان نام در مجارستان بودند و در طول قرن نوزدهم پرورش یافتند.

عناوین اصلی