• روش های فیزیکی برای جدا کردن میکروارگانیسم ها

    روش‌های فیزیکی برای جدا کردن میکروارگانیسم‌ها

    سومین روش اساسی برای استریل کردن، جدا کردن فیزیکی میکروارگانیسم‌ها از موادی است که باید استریل گردند. بدین ترتیب این روش منحصر به استریلیزاسیون گازها و مایعات می‌گردد.

  • پاستوریزاسیون شیر

    پاستوریزاسیون شیر

    درواقع تولید شیر پاستوریزه اهدافی را دنبال می‌کند که همگی آنها در راستای ازبین بردن آلودگی‌های شیر می‌باشد.

عناوین اصلی