• رژیم غذایی مناسب برای همستر

    رژیم غذایی مناسب برای همستر

    غذا دادن به همسترها بخش اعظم نگهداری از آنها می‌باشد. همسترها نیز مانند بقیه حیوانات نیاز به تنوع غذایی دارند. همچنین بسیاری از غذاها برای همستر مضر می‌باشد.

عناوین اصلی