• بوقلمون ناراگنست (Narragansett Turkey)

    بوقلمون نژاد ناراگنست

    از نظر تاریخی منشاء بوقلمون ناراگنست (Narragansett Turkey)، نیوانگلند بوده متعلق به منطقه نارانگنست هست. کیفیت تولید گوشت و تخم در این نژاد خوب است.

عناوین اصلی