• پرورش و نگهداری کبوتر

    پرورش و نگهداری کبوتر

    کبوتر درخانواده بزرگ پرندگان پروازی قراردارد. بسیاری آب ودانه دادن یه کبوتر را مستحب و کبوتر را مظهر خوبی و پاکی می‌دانند.

عناوین اصلی