• بیماری نوزاد پودری powdering brood

    بیماری نوزاد پودری powdering brood

    بیماری نوزاد پودری powdering brood فقط لاروها را مبتلا می‌کند. عامل آن باکتریی به نام باسیلوس پولویفاسینس است که گرم مثبت بوده واسپور تولید می‌کند.

عناوین اصلی