• تعیین جنسیت قناری با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی

    تعیین جنسیت قناری با استفاده از نشانگر‌های ژنتیکی

    تعیین جنسیت اغلب پرندگان ازجمله قناری، تا زمان بلوغ و حتی گاهی بعد از بلوغ امری نسبتاً مشکل است. امروزه با پیشرفت روش‌های مولکولی، تعیین جنسیت جانداران در هر مرحله از زندگی میسر می‌باشد.

  • تشخیص نر یا ماده قناری

    نر یا ماده قناری

    خیلی عوامل و پارامترها می‌تواند در تشخیص درست جنست قناری نر و ماده ایجاد سردرگمی نماید. که باید همه اینها نیز لحاظ گردند. هر تشخیصی نیاز به داشتن اطلاعات کاملی دارد که بر مبنای آن می‌توانید در امر تشخیص مهارت کافی را کسب نمایید.

عناوین اصلی