• سیکلید پنج خط (Tretocephalus Cichlid)

    زیستگاه سیکلید پنج خط دریاچه‌ی نانگانیکا در آفریقا است. ظاهر این ماهی شباهت زیادی به ماهی فرونتوزا دارد. اما این ماهی تنها پنج خط بر روی بدن دارد.

عناوین اصلی