ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

Hand book of Veterinary Drugs

دارونامه دامپزشکی

دارونامه دامپزشکی ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ 8:42:46 PM

کتاب دارونامه دامپزشکی به سه بخش مهم شامل دام های کوچک، دام های بزرگ وحیوانات دست آموز تقسیم گردیده است که در ابتدای هر قسمت جدولی حاوی لیست کامل داروهای مصرفی با ذکر گونه دامی، مقدار مصرفی دارو و راه تجویز آن تهیه شده است

عناوین اصلی