• دارو عملا تحریم شد

    دامپزشک : به رغم تاکیدات بین المللی بر عدم تحریم دارو و غذا اما در عمل، ورود داروهای موثر اروپایی و آمریکایی به کشور قطع شده است.

عناوین اصلی