• استریل کننده های گازی

    استریل‌کننده‌های گازی

    استریل‌کننده‌های گازی در مورد موادی به کار می‌رود که در حرارت بالا یا محلول‌های شیمیایی خراب می‌شوند.

عناوین اصلی