• فنل و ترکیبات فنلی (C6H5OH)

    فنل و ترکیبات فنلی

    فنل و ترکیبات فنلی اولین بار در سال 1860 توسط لیستر برای ضدعفونی جراحی به کار رفت. این ترکیبات اثر خود را با انعقاد پروتئین باکتری‌ها و تخریب فشار سلولی اعمال می‌کنند.

عناوین اصلی