• فلزات سنگین و ترکیبات آنها

  فلزات سنگین در میکروب کشی

  فلزات سنگین و ترکیبات آنها مقدار جزئی فلزات سنگین اثر مرگبار روی باکتری‌ها دارند.

 • هالوژن ها

  هالوژن‌ها

  هالوژن‌ها شامل مواد یدی، کلرین، فلورین و برومین می‌شود. کلرین و یدین بیشتر مصرف می‌شود.

 • فنل و ترکیبات فنلی (C6H5OH)

  فنل و ترکیبات فنلی

  فنل و ترکیبات فنلی اولین بار در سال 1860 توسط لیستر برای ضدعفونی جراحی به کار رفت. این ترکیبات اثر خود را با انعقاد پروتئین باکتری‌ها و تخریب فشار سلولی اعمال می‌کنند.

 • تعاریف ضدعفونی و گندزدایی

  تعاریف ضدعفونی و گندزدایی

  مطلب پیش‌رو برگرفته از مقاله‌ای علمی است که توسط محققینی با تجربه کاری بالای 10 سال در کاربرد انواع ضدعفونی‌کننده و گندزدا، نوشته شده است.

 • محلول ضدعفونی‌کننده موضعی و میکروب‌کش

  محلول بنزالکونیوم کلراید 10درصد (هایژن)

  محلول بنزالکونیوم کلراید 10درصد، هایژن

  بنزالکونیوم کلراید بهترین ترکیب آمونیوم چهارظرفیتی است که دارای اثر سریع بر باکتری‌ها، اشکال رویشی آنها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و پروتوزوآها می‌باشد.

 • محلول افروز

  محلول افروز

  افروز یک محلول ضدعفونی‌کننده و میکروب‌کش جدید، حاوی ترکیبات هالوژنه فنل‌ها، ترپینئول و الکل در یک محلول صابونی (دترجنت کاتیونی) می‌باشد.

عناوین اصلی