• بهداشت در دامداری سنتی

    بهداشت در دامداری سنتی

    در دامداری سنتی محل پرورش دام معمولاً در کنار محل سکونت دامدار می‌باشد ولی باید در ساخت محل پرورش دام در روستاها نکات ذکر شده مورد توجه قرار گیرد.

عناوین اصلی