• راه‌حل نهایی در کاهش تنش تنفسی

    افلورین پی ال (Aflorin PL)

    کاهش تنش تنفسی طیور

    افلورین پی‌ال حاوی افشره‌های روغنی است که معمولاً از گل یا میوه گیاهان تند و معطر به‌دست می‌آیند. در میان ترکیبات اصلی، ترپنوئیدها بیشترین فراوانی را دارند و به شکل‌های همی‌ترپن‌ها، یا سزکوئی ترپن‌ها و مشتقات آن وجود دارند.

عناوین اصلی