• گربه مصری (Egyptian Mau)

    گربه مصری

    گربه مصری (Egyptian Mau) نژادی است تاریخی و تنها گونه طبیعی از گربه‌های خانگی خالدار است. در مصر باستان مورد احترام و پرستش بوده.

عناوین اصلی