• سگ کری بلو تریر (Kerry Blue Terrier)

    سگ کری بلو تریر

    سگ کری بلو تریر (Kerry Blue Terrier) سگی است با جثه متوسط و عضلانی که تمامی خصوصیات و رفتارهای تریرها را دارا می باشد.

عناوین اصلی