• آمینوفیلین Aminophylline تئوفیلین Theophylline

    آمینوفیلین Aminophylline تئوفیلین Theophylline

    آمینو فیلین و تئو فیلین برای ازبین بردن سرفه، خس خس سینه، تنگی نفس و تنفس مشکل‌دار استفاده می‌شود. دارو با شل کردن راه‌های هوایی در ریه‌ها و در نتیجه افزایش میزان جریان هوا به ریه‌ها را شامل می‌شود.

عناوین اصلی