• کنترل کیفیت شیر با کمک آزمایش تست الکل

    کنترل کیفیت شیر با آزمایش تست الكل

    تست الکل آزمونی است که معمولاً در مبادی ورودی کارخانه‌های شیر و فرآورده‌های آن انجام می‌گیرد. این تست نشان‌دهنده‌ی میزان پایداری پروتئین‌های شیر به فرآوری گرمایی است.

عناوین اصلی