• گاو نژاد سیمنتال (Simmental)

    گاو نژاد سیمنتال

    منشأ گاو نژاد سیمنتال (Simmental) از دره سیمن در کشور سوئیس است و به همه کشورهای مجاور یافته است.

عناوین اصلی