• آبسه یا دمل در حیوانات

    آبسه در دام

    آبسه یا دمل، فضایی چرکی در بین بافت است که سبب عقب زدن تدریجی بافت شده و در نهایت، پس از طی دوره رشد، به بیرون سرباز می‌کند.

عناوین اصلی