• سگ آیریش ستر (Irish Setter)

    سگ آیریش ستر

    سگ آیریش ستر (Irish Setter) اساساً یک سگ ورزشی و شکاری قابل آموزش با تفنگ است. حتی برای مسابقه نیز توانایی دارد. خجالت، خصومت و ترس در ذات این نژاد وجود ندارد سگ مناسبی برای نگهبانی نمی‌باشد.

عناوین اصلی