• اسب نژاد آردنایز (ardennais horse)

    اسب نژاد آردنایز

    اسب نژاد آردنایز (ardennais horse) یکی از متمایزترین اسب‌های سنگین جهان قدرتمند ولی به طور استثنایی رام و مطیع است.

عناوین اصلی