• اسب چوال د سل فرانسیس (chaol de selle francais horse)

    اسب چوال د سل فرانسیس

    فرانسه همیشه در پرورش اسب ورزشی جدید پیشرو بوده و اسب چوال د سل فرانسیس (اسب سدل فرانسوی) یکی از آمیزش‌های اسب‌های خون گرم موفق در قرن بیستم بوده است.

عناوین اصلی