• گاو نژاد هرفورد (Hereford)

    گاو نژاد هرفورد

    منشأ گاو نژاد هرفورد (Hereford) از بخش هرفورد در انگلستان می‌باشد. این نژاد دارای صورت سفید و بدنی قرمز رنگ بوده و شکم، پاها و دم افشان نیز سفیدرنگ می‌باشد.

عناوین اصلی