• اسب نژاد آری جیوس (Ariegeois Horse)

    اسب نژاد آری‌جیوس

    اسب نژاد آری‌جیوس اسبی از دوران عهد باستان است و در کوه‌های پیرنه در جنوب غرب فرانسه زندگی می‌کند.

عناوین اصلی