• اسب نژاد آنجلو عرب (Anglo-Arab)

    نژاد آنجلو عرب

    منشأ اسب نژاد آنجلو عرب (Anglo-Arab) اسب‌های عرب و تروبرد هستند ولی این نژاد بزرگتر از اسب عرب خالص است.

عناوین اصلی