• مصرف شن در غذای برای پرندگان زینتی ممنوع

    استفاده در غذای برای پرندگان زینتی ممنوع

    آیا شن واقعا برای پرندگان زینتی لازم است؟ آیا استفاده از شن بعنوان یک مکمل درتغذیه پرندگان زینتی لازم است؟ چه چیزی موجب گردید تا استفاده شن برای پرندگان زینتی مرسوم گردد؟

عناوین اصلی