ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

پودر استریل قابل تزریق Distrep 1

دی هیدرو استرپتومایسین (دی استرپ 1)

دی هیدرو استرپتومایسین (دی استرپ 1) ۱۳۹۶/۱/۹ 10:03:15 AM

هر ویال داروی دی‌استرپ 1 حاوی یک گرم دی‌هیدرواسترپتومایسین سولفات می‌باشد. این داروی محصولی از شرکت نصر فریمان می‌باشد.

پودر استریل قابل تزریق Distrep 3

دی هیدرو استرپتومایسین (دی استرپ 3)

دی هیدرو استرپتومایسین (دی استرپ 3) ۱۳۹۶/۱/۴ 3:47:22 AM

هر ویال داروی دی‌استرپ 3 حاوی یک گرم دی‌هیدرو استرپتومایسین سولفات می‌باشد. این داروی محصولی از شرکت نصر فریمان می‌باشد.

Pen/strep 20/20

پن استرپ 20/20

پن استرپ 20/20 ۱۳۹۳/۲/۱۰ 12:52:51 PM

هر میلی‌لیتر سوسپانسیون پن استرپ 20/20 حاوی 200.000 واحد پنی‌سیلین G پروکائین و 200 میلی‌گرم دی هیدرو استرپتومایسین سولفات

عناوین اصلی